Skräbeåns vattenråd har till uppgift att samordna den verksamhet som behövs för att uppnå och bevara en god kvalitet på såväl grund- som ytvatten i Skräbeåns avrinningsområde.

Skräbeåns vattenråd ska vara ett kontaktorgan för avrinningsområdet gentemot Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.

 

Vattenrådet ska aktivt medverka i planering, kartläggning och analys samt sprida information lokalt i området. Vattenrådet samverkar med andra vattenråd och vattenorganisationer, där så är möjligt.

 

Bland medlemmarna finns åtta kommuner och representanter för markägare, näringsliv och föreningsliv. Antalet medlemmar är för närvarande 51 stycken.

 

Alla som har ett direkt intresse av vattenförhållanden i Skräbeåns avrinningsområde och som kan bidra till att förverkliga vattenrådets ändamål är välkomna som medlemmar.

Kontakt: Catarina Welin, catarina.welin@bromolla.se